Autumn colours, Trevelez. Monotype.

Autumn colours, Trevelez. Monotype.

Autumn colours, Trevelez. Monotype.

Autumn colours, Trevelez. Monotype.